ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η Διοίκηση της εταιρείας  χωρίς να φείδεται εξόδων και κόπων δεσμεύεται στην συνεχή προσπάθεια για παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών αποσκοπώντας:

 • Στη ικανοποίηση των πελατών της,
 • στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων που μπορεί να προκύψουν κατά την επεξεργασία-τυποποίηση προϊόντων μελιού που παράγει και διακινεί, εξασφαλίζοντας ασφαλή προϊόντα στους καταναλωτές.

Κύριο μέλημα της εταιρείας είναι να προσφέρει  στην αγορά, προϊόντα διακινούμενα κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες. Οι υπεύθυνοι όλων των τμημάτων της εταιρείας έχουν αναλάβει την υποχρέωση για την απαρέγκλιτη εφαρμογή των Διαδικασιών Σ.Δ.Π.& Α.Τ σε ολόκληρη την περιοχή ευθύνης τους. Κύριο μέλημά τους είναι η ευαισθητοποίηση όλου του προσωπικού σε θέματα ποιότητας και υγιεινής και η συνεχής προσπάθεια για τη βελτίωση του υπάρχοντος Συστήματος και της αποδοτικότητας της εργασίας τους, μέσω της αποτελεσματικής αξιοποίησης ανθρώπων, μηχανών και υλικών.

Η βασική πολιτική ποιότητας με γνώμονα την οποία προγραμματίζονται όλες οι ενέργειες της εταιρείας συνοψίζεται στα ακόλουθα:

 • Την πιστή εφαρμογή και την συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων.
 • Την εξασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων μέσω της πιστής εφαρμογής και συνεχούς επαλήθευσης του συστήματος διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων κατά ISO 22000:2018 και σύμφωνα πάντα με τις Ελληνικές νομοθετικές απαιτήσεις για τα υλικά, τις α’ και β’ ύλες και τα τελικά προϊόντα.
 • Την προμήθεια, επεξεργασία και διανομή των προϊόντων της σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δίνεται στην καταλληλότητα των προϊόντων της και στον έλεγχο των συνθηκών χειρισμού τους από άποψη υγιεινής.
 • Την διατήρηση της ποιότητας των υπηρεσιών της στο επίπεδο που υπόσχεται στους πελάτες, με χρήση της καλύτερης διαθέσιμης τεχνολογία /τεχνογνωσία για τις οικονομικές δυνατότητές της, με σκοπό την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών.
 • Την ικανοποίηση των παραγγελιών μέσα στις συμφωνημένες προθεσμίες και πάντα σύμφωνα με τους καθορισθέντες όρους.
 • Την βελτίωση τόσο των υπηρεσιών και των προϊόντων της με βάση τις πληροφορίες που επιστρέφουν από τους πελάτες
 • Την οργανωμένη επιμόρφωση και εκπαίδευση όλου του προσωπικού της ώστε να αποκτήσει συνείδηση ποιότητας, υγιεινής και εξειδίκευση στις εργασίες του.
 • Την εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων για την βελτίωση των υποδομών της.
 • Την εξασφάλιση της λειτουργίας της εταιρείας σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία.
 • Το σύνολο των προϊόντων της εταιρίας, δεν περιέχουν Γ.Τ.Ο. (GMΟ’s) και απευθύνονται στο ευρύ καταναλωτικό κοινό.

Η εταιρεία  στοχεύει στην κατ’ελάχιστο συμμόρφωση της με την ισχύουσα Ελληνική και Κοινοτική  Νομοθεσία, και είναι απόλυτα συνεπής στα όρια που πρέπει να τις τηρεί. Η επιβεβαίωση της αποτελεσματικότητας του Σ.Δ.Π.& Α.Τ  και η επίτευξη των στόχων που θέτει κάθε φορά η εταιρεία, ανασκοπείται περιοδικά με σκοπό την λήψη των εκάστοτε αναγκαίων διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών. Γενικά ο αντικειμενικός σκοπός της εταιρείας είναι η επίτευξη, η διατήρηση και η βελτίωση της εικόνας και της αξιοπιστίας της στην αγορά, προμηθεύοντας προϊόντα σταθερής υψηλής ποιότητας και ασφάλειας.

Το Πάθος μας

 • Ποιότητα
 • Μεράκι
 • Παράδοση
 • Απόλαυση
 • Γεύση

Στατιστικά & Δεδομένα

6725

Συσκευασμένα βαζάκια με μέλι

150+

Απεσταλμένες Παραγγελίες αυτή τη χρονια

2536

Κούπες καφε

1625

Ώρες δημιουργίας
TOP